Array
(
)

Vamos aprender japonês

Bacalhau
   - 02 nov 2003

VAMOS APRENDER JAPONÊS

Mágico = TIRAGATO DAKASAKA
Inteligente = KIKUKA BAKANA
Veterinário = KURAGATO NAKASA
Valente = TEBATO NAKARA
Médico = DOY EUKURO
Porco = SOKAGA NAKAMA
Travesti = SOKOME NUKUDEMASHO
Romântico = NOKU TIAMO
Impotente = TACHOCHO NAKAMA
Bicha = TAKOKU NAVARA
Assassino = OKIMATARO ATIRO
Rico = TAKANOTA NAKASAKA
Acidentado = MASSARO MIAMOTO
Corno = KOMERU MIAMADA
Louco = SHUTAKOKO NAKARA
Ladrão = SUMIU KOTUTU
Pobre = TAMISHO PABURO
Assaltante = FUGIRO NAKOMBI
Agredido = MISHUTARU NOSSAKU
Viajante = TALI TAKA TALA
Chato = HATUROTU
Hemorróidas = HIROKU SAIKARO
SIDA = HIROKUMATA
Ameaça = HIRTOKU
Ameaça cínica = HIRTOKU SITO
Não gosto de pato = HIROKU DOY
Sexo Oral = SHUGAKI
69 = KUNAKARA